Prevent

Cynnyrch Hyfforddiant Ymwybyddiaeth o Channel

CROESO

Rydych wedi cyrchu’r hyfforddiant manwl am Channel.

Yn dibynnu ar eich anghenion, bydd y cynnyrch hwn yn eich helpu i ddeall

Bydd yn rhannu gwersi allweddol ac arferion gorau gan y rhai hynny sydd eisoes yn cymryd rhan ledled y wlad, a bydd yn caniatáu ichi weithio trwy astudiaethau achos enghreifftiol er mwyn i chi weld y broses ar waith.

TROSOLWG
Gadewch inni ddechrau trwy sicrhau ein bod i gyd yn rhannu’r un ddealltwriaeth o’r hyn y mae Channel yn ei olygu:

Mae Channel yn darparu cefnogaeth i unigolion sy’n agored i gael eu denu i unrhyw fath o derfysgaeth. Y nod yw troi’r person hwnnw i ffwrdd o’u llwybr o radicaleiddio cyn iddynt gymryd rhan mewn unrhyw weithgarwch troseddol sy’n gysylltiedig â therfysgaeth.

Mae proses Channel yn asesu atgyfeiriadau a, phan fo angen, yn dwyn ynghyd nifer o asiantaethau partner i drafod y pryderon a godwyd a threfnu pecyn cymorth diogelu pwrpasol ar gyfer yr unigolyn bregus.

Rheolir y broses Channel gan yr Awdurdod Lleol, ar y cyd â’r heddlu, ar ran y Swyddfa Gartref.

EICH CYMHWYSTER

Er mwyn gwneud yr hyfforddiant hwn mor gryno â phosib, mae’n rhagdybio sylfaen wybodaeth yn y defnyddiwr.

Cadarnhewch fod gennych y wybodaeth lefel sylfaensydd ei hangen i fynd ymlaen â’r hyfforddiant.

Ydych chi wedi cwblhau?
Gweithdy i Godi Ymwybyddiaeth o Prevent (WRAP) neu Hyfforddiant Ymwybyddiaeth Ar-lein Prevent?

Os nad ydych, mae risg y gallai peth o’r cynnwys dilynol fod yn aneglur ac felly’n wrthgynhyrchiol i’r rhaglen ddiogelu hon.

Felly, byddem yn argymell yn gryf eich bod chi’n cwblhau Hyfforddiant Ymwybyddiaeth Ar-lein Prevent y Swyddfa Gartref cyn i chi fynd ymlaen â’r cwrs hwn.

Fe gewch gyfle i brosesu tystysgrif i gofnodi cwblhau’r cwrs ar y diwedd.

EICH ANGEN

Dewiswch y proffil sy’n debyg iawn i’ch amgylchiadau chi ar gyfer cwblhau’r hyfforddiant hwn:

Yn dilyn atgyfeiriad roeddwn yn rhan ohono, gofynnwyd i mi fynychu fy Mhanel Channel gyntaf Dylai’r pecyn hwn fynd i’r afael ag unrhyw gwestiynau neu bryderon sydd gennych.

Mae pob cyfeiriad at Channel yn unigryw, ac felly mae’n bwysig nodi eich bod ar sawl cyfrif yr arbenigwr yn yr achos atgyfeirio arbennig hwn. Bydd gweddill y panel yn gweithredu ar y wybodaeth y gallwch chi ei rhannu gyda nhw. Peidiwch â theimlo’n nerfus nac yn bryderus

am weithio gyda nhw: maen nhw i gyd eisiau helpu hyd eithaf eu galluoedd.

Er ei bod yn ddefnyddiol i bawb sydd ar y panel ddeall y broses, mae rhywfaint o’r cynnwys dilynol wedi’i anelu at y rhai sy’n trefnu paneli Channel yn logistaidd neu’n mynychu’n fisol

 

Fi yw’r cydlynydd rhanbarthol Bydd y pecyn hwn yn rhoi cyflwyniad neu ddiweddariad ardderchog i sicrhau bod eich rhaglen Channel yn rhedeg hyd eithaf ei allu.

Mae Awdurdodau Lleol yn berchen ar Channel ar lefel leol ac felly mae’n bwysig eich bod yn deall nid yn unig eich rolau a’ch cyfrifoldebau eich hun ond hefyd rhai pobl eraill.

Byddem yn eich annog i gwblhau pob rhan o’r hyfforddiant hwn felly – optiwch i mewn pryd bynnag y cewch y dewis hwnnw.

 

Rwy’n mynychu fy Mhanel Channel gyntaf fel cynrychiolydd enwebedig cydweithiw Bydd y pecyn hwn yn rhoi syniad clir i chi am sut mae Channel yn gweithio; sut olwg fydd ar y cyfarfod panel; a beth a ddisgwylir gennych chi.

Efallai fod gennych chi neu’ch cydweithiwr ddarlun cyfoethog o’r unigolyn bregus sydd mewn perygl o radicaleiddio, neu gallwch helpu i ddod o hyd i’r gefnogaeth briodol i unigolyn o’r fath.

Mae cyfarfodydd Panel Channel yn fwyaf cynhyrchiol pan fydd pawb sy’n mynychu’n teimlo y gallant gyflwyno’u barn a’u syniadau, felly defnyddiwch yr hyfforddiant hwn i gryfhau eich hyder i fod yn rhan hanfodol o’r broses ddiogelu hon.

 

Dw i ddim yn mynychu cyfarfodydd Channel ond eisiau deall mwy am y rhaglen Mae’r pecyn hwn yn rhoi trosolwg manwl o sut mae Channel wedi’i strwythuro a’i threfnu, yn ogystal â’i nodau a’i hamcanion.

Eich dewis chi yw faint o wybodaeth sydd arnoch ei angen; bydd adrannau lle gallwch chi optio i mewn i gael rhagor o wybodaeth. Yn aml, mae hwn yn gyngor logistaidd ac yn gyfarwyddyd cyfreithiol ar y prosesau, sydd wedi’u hanelu at y rhai hynny sy’n trefnu’r cyfarfodydd Panel Channel eu hunain.

Gofynnwyd i mi ymuno â Phanel Channel fel aelod rheolaidd a dw i eisiau deall y broses a’m cyfrifoldebau Bydd y pecyn hwn yn rhoi syniad clir i chi am sut mae Channel yn gweithio; sut olwg fydd ar y cyfarfod panel; a beth a ddisgwylir gennych chi.

Mae cyfarfodydd Panel Channel yn fwyaf cynhyrchiol pan fydd pawb sy’n mynychu’n teimlo y gallant gyflwyno’u barn a’u syniadau, felly defnyddiwch yr hyfforddiant hwn i gryfhau eich hyder i fod yn rhan hanfodol o’r broses ddiogelu hon. Byddwch chi’n arbenigwr gwerthfawr o gwmpas y bwrdd hwnnw, hyd yn oed os nad ydych chi’n glir ar sut a pham mae hynny’n wir ar hyn o bryd!

Po fwyaf rydych chi’n deall y broses, y gorau y byddwch yn gallu fewnbynnu iddi ar y diwrnod.

Dw i’n Gadeirydd Channel newydd Bydd y pecyn hwn yn rhoi syniad clir i chi ynghylch sut mae Channel yn gweithio; sut olwg fydd ar y cyfarfod panel; a beth a ddisgwylir gennych chi.

Mae cyfarfodydd Panel Channel yn fwyaf cynhyrchiol pan fydd pawb sy’n mynychu’n teimlo y gallant gyflwyno’u barn a’u syniadau, felly defnyddiwch yr hyfforddiant hwn i gryfhau eich hyder i fod yn rhan hanfodol o’r broses ddiogelu hon. Byddwch chi’n arbenigwr gwerthfawr o gwmpas y bwrdd hwnnw, hyd yn oed os nad ydych chi’n glir ar sut a pham mae hynny’n wir ar hyn o bryd!

Po fwyaf rydych chi’n deall y broses, y gorau y byddwch yn gallu mewnbynnu iddi ar y diwrnod.

 

Rwy’n aelod sefydlog o banel ac rwyf am ddeall y broses a’m cyfrifoldebau

Bydd y pecyn hwn yn rhoi cyflwyniad neu ddiweddariad ardderchog i sicrhau bod eich rhaglen Channel leol yn rhedeg hyd eithaf ei allu.

Bydd y pecyn hwn yn rhoi syniad clir i chi am sut mae Channel yn gweithio; sut olwg ddylai fod ar y cyfarfod panel; a beth a ddisgwylir gennych chi.

Po fwyaf rydych chi’n deall y broses, y gorau y byddwch yn gallu mewnbynnu iddi ar y diwrnod.

Fodd bynnag, mae peth o’r hyfforddiant yn cynnig cyngor logistaidd manwl a chyfarwyddyd cyfreithiol ar y prosesau, sydd wedi’u hanelu at y rhai hynny sy’n trefnu’r cyfarfodydd Panel Channel eu hunain – gallwch benderfynu wrth i chi weithio trwodd a fyddwch yn optio i mewn i’r wybodaeth hon.

Y BROSES

Er mwyn eich helpu i ddeall Channel yn llawn, bydd yr hyfforddiant hwn yn dilyn gweithdrefnau dilyniannol y broses honno.

Mae hyn yn dechrau ag atgyfeiriad yn cael ei rannu gyda’r Awdurdod Lleol neu’r Heddlu i’w ystyried.

Yn ddieithriad, caiff yr holl atgyfeiriadau eu trosglwyddo ar unwaith i gynrychiolydd lleol Prevent yr Heddlu ar gyfer “di-wrthdaro", er mwyn sicrhau nad yw unigolion a allai fod dan ymchwiliad yn cael eu symud ymlaen trwy Channel.

ASESU ATGYFEIRIAD – DAD-WRTHDARO

Mae asesiad cychwynnol Prevent yr Heddlu yn cymryd hyd at 5 diwrnod ar gyfartaledd.

Fodd bynnag, nid gwiriad untro yw hwn. Ar unrhyw adeg yn ystod y broses Channel, efallai y bydd yr heddlu yn derbyn gwybodaeth bellach ynglŷn ag unigolyn a all newid yr asesiad a ydynt yn addas ar gyfer Channel, felly mae angen iddyn nhw aros yn rhan o bob achos parhaus.

Mae atgyfeiriadau’n perthyn i dri chategori eang:
a. Tystiolaeth glir o fregusrwydd i radicaleiddio
b. Gwybodaeth gychwynnol gyfyngedig, ond pryder y gallai unigolyn fod yn agored i radicaleiddio
c. Y rhai hynny nad ydynt yn addas ar gyfer Channel

ASESU ATGYFEIRIAD

Fel y disgrifiwyd yn yr Hyfforddiant Ar-lein Atgyfeiriadau Prevent, gellir gwrthod rhai atgyfeiriadau o’r broses Channel.

Er enghraifft, gellir canfod bod sylw diniwed wedi’i gymryd allan o gyd-destun;
Neu mae cyd-destun pellach yn esbonio ac yn cyfiawnhau’r hyn a ystyriwyd yn ymddygiad sy’n peri gofid;
Neu, er bod problem ddiogelu yn amlwg, nid yw’n gysylltiedig â radicaleiddio, ac felly dylid ei throsglwyddo i fecanwaith cefnogi arall.

Unwaith y bydd yr atgyfeiriad wedi’i asesu fel un sy’n addas ar gyfer Channel, gall rhannu gwybodaeth ddechrau, tra’n aros am Ffurflenni Cais Rhannu Gwybodaeth.

RHANNU GWYBODAETH

Mae rhannu gwybodaeth yn allweddol i sicrhau bod gan bartneriaid Channel wybodaeth sydd arnynt ei hangen i ddarparu’r gefnogaeth orau i unigolion sy’n agored i niwed.

Isod ceir rhestr o rai o’r mathau o ddata y gellir eu rhannu am unigolyn sy’n agored i radicaleiddio.

ENW Unwaith y bydd atgyfeiriad yn cyrraedd Channel, rhaid cynnwys enw’r unigolyn – dyma’r ffordd fwyaf cyfleus i groeswirio a yw pryderon eraill wedi’u codi am yr unigolyn, gan osgoi unrhyw siawns o ddyfalu neu ddrysu.
DYDDIAD GENI Mae’n bwysig gwybod pa asiantaethau partner y gellid galw arnynt am gymorth, a gallai hynny fod yn ddibynnol ar a yw’r unigolyn yn blentyn.
RHYWEDD Yn ddefnyddiol am benderfynu pa adnoddau y gellir galw arnynt i gael cymorth, a gallant hefyd benderfynu ar rywedd y rhai hynny y gofynnir iddynt ryngweithio â’r unigolyn bregus.
CYFEIRIAD Gall daearyddiaeth chwarae rhan yn y rhannau o gymdeithas y mae unigolyn yncymysgu â nhw yn rheolaidd, ac mewn rhai achosion gallai hyn effeithio ar y risg o radicaloleiddio unigolyn.
ETHNIGRWYDD

 

Gall hyn fod yn arbennig o berthnasol pan fydd yr unigolyn sydd mewn perygl yn trosi ar draws grwpiau diwylliannol; gall radicaleiddwyr fanteisio ar ddiffyg gwybodaeth neu ymdeimlad o unigedd a chau allan.
TREFNIADAU BYW Mae nifer o resymau pam fod hwn yn wybodaeth ddefnyddiol iawn i’w chael ary cam hwn.

Gallai’r rhain fod yn ymarferol – e.e. mewn achosion wrth ystyried plentyn – neu wrth benderfynu a yw’r unigolyn bregus wedi’i ynysu neu wedi’igau allan; neu wrth weld a oes agosrwydd i bobl hysbys â safbwyntiau eithafol, boed hwnnw’n aelod o’r teulu neu ffrind.

CAMDDEFNYDDIO SYLWEDDAU Ceir enghreifftiau ble mae camddefnyddio sylweddau yn cael ei ecsbloetio gan radicaleiddwyr i greu ymdeimlad o euogrwydd neu ddyled yn yr unigolyn bregus.

Mewn rhai achosion, mae camddefnyddio sylweddau yn gwaethygu problemau iechyd meddwl i’r unigolyn sy’n agored i niwed, a all gynyddu eu risg o radicaleiddio.

IECHYD EMOSIYNOL Mae’n ddefnyddiol gwybod os yw’r unigolyn bregus mewn argyfwng personol – efallai y byddant yn gofyn am help, neu efallai y bydd yn golygu eu bod yn agored i negeseuon eithafol.

Mewn llawer o achosion, ymdeimlad o anghyfiawnder; colled; unigrwydd; galar; dicter; a gall hunan-barch isel gynyddu’r risg o radicaloli.

IECHYD MEDDWL Yr ystyriaeth bwysig yma yw meddwl am yr hyn sy’n “risg berthnasol" felly pa wybodaeth allai esbonio naill ai ymddygiad sy’n achosi pryder mewn perthynas â radicaleiddio, neu waethygu unrhyw broses neu risg o radicaleiddio?

Gall gwybod beth yw’r ffactorau hyn fod yn hanfodol wrth ddod o hyd i’r gefnogaeth gywir, a hefyd o ran trafod y sefyllfa yn synhwyrol gyda’r unigolyn bregus eu hunan. Mae enghreifftiau lle mae’r unigolyn yn deall y cyfnod pryder fel pennod yn eu hiechyd meddwl, ac nid yw’n symud y safbwyntiau neu’r teimladau eithafol hynny ymlaen.

FFACTORAU DIWYLLIANNOL

 

Mewn cymdeithas amlddiwylliannol, gall y grwpiau neu’r credoau y mae pobl yn cyd-fynd â nhw fod yn hynod bwysig iddynt hwy a’u hunaniaeth.

Gall disgwyliadau, rolau a chyfrifoldebau ychwanegol gael eu halinio i hyn, a’u hecsbloetio yn y broses radicaleiddio.

Diffyg gwybodaeth; yn aml gall ymdeimlad o allgáu, ac ymdeimladau o anghyfiawnder fod yn gysylltiedig ag amgylchiadau diwylliannol canfyddedig.

PERTHNASOEDD TEULUOL I lawer, teulu yw’r rhwydwaith cymorth pwysicaf a fyddai’n helpu i herio a gwrthsefyll y broses o radicaleiddio, ac felly gall toriad neu dryblith yn nynameg y teulu esbonio pryder risg.

Fodd bynnag, yn y lleiafrif o achosion, efallai mai dyma’r union rwydwaith sy’n ei gefnogi.

HANES TROSEDDU Yr ystyriaeth bwysig yma yw meddwl am yr hyn sy’n “risg-berthnasol" felly pa wybodaeth allai esbonio naill ai ymddygiad sy’n achosi pryder mewn perthynas â radicaleiddio, neu waethygu unrhyw broses neu risg o radicaleiddio?

Gwelir cysylltiadau â throseddoldeb yn aml mewn achosion o radicaleiddio lle mae unigolion yn fwy parod i dorri’r gyfraith er mwyn cefnogi grŵp, achos neu ideoleg.

Gall hanes troseddol greu ymdeimlad o euogrwydd i radicaleiddiwr fanteisio arno.

Ac mewn rhai achosion, gall olygu bod yr unigolyn bregus wedi bod yn agored i droseddwyr TACT.

RHAGOR AR RANNU GWYBODAETH

O dan yr holl amgylchiadau, yr egwyddorion pwysicaf ar gyfer rhannu gwybodaeth yw
angen, cymesuredd a chyfreithlondeb, a dylid eu hasesu fesul achos.

Angen:
Dim ond y wybodaeth berthnasol sydd ei hangen y dylid ei rhannu, a dim ond i’r partneriaid hynny y mae angen ei rhannu gyda nhw er mwyn cyflawni’r amcan diogelu.

Mae profiad wedi dangos, po fwyaf gwybodus y bydd y panel wrth fynd i mewn i gyfarfod Channel, y mwyaf cynhyrchiol y bydd y drafodaeth.

Cymesuredd:
Ym mhob achos, dylid ystyried y cwestiynau dilynol wrth rannu gwybodaeth:

Cyfreithlondeb:

O dan y Ddeddf Gwrthderfysgaeth a Diogelwch, mae rhwymedigaeth ar yr holl bartneriaid i rannu gwybodaeth berthnasol ynghylch risg yn fanylach os oes angen.

CYDSYNIAD

Mae Channel yn broses agored, ac mae’r rhan fwyaf o amgylchiadau yn annog yr unigolyn sydd mewn perygl i wybod bod eu hachos yn cael ei ystyried ar gyfer cymorth, a rhoi eu caniatâd i hynny.

O fewn y broses Channel, yn ddelfrydol, dylid cael cydsyniad ar ddau bwynt:

Yn gyntaf, mae angen caniatâd i rannu gwybodaeth cyn bod partneriaid yn cyfrannu at asesiad manylach o’r risg (ond, yn unol â mentrau diogelu eraill, bydd hyn yn dod ar ôl y cam dad-wrthdaro).

Mae eithriadau cyfreithiol i ddefnydd os na cheisir caniatâd ary cam hwn, er enghraifft, os gallai gwybod bod sefydliadau’n eu trafod, yn gyrru’r person ymhellach i ffwrdd o dderbyn cymorth yn y pen draw heb ddeall beth fyddai’r cymorth hwnnw.

Manylir ar eithriadau o’r fath yn y ddogfen Cyfarwyddyd Dyletswydd Channel

Ceisir y caniatâd yr ail dro yn dilyn cyfarfod y Panel Channel, pan benderfynwyd cyflwyno ymyriadau priodol, a fydd yn gofyn am gyfranogiad gan yr unigolyn sydd mewn perygl.

FFRAMWAITH ASESU’R HYGLWYFDER

Mewn safleoedd â Chydlynydd Channel Awdurdod Lleol, gofynnir iddynt gwblhau Fframwaith Asesu Hyglwyfder (VAF), yn seiliedig ar yr wybodaeth a rennir gan bartneriaid Channel.

Mewn safleoedd eraill, bydd swyddogion heddlu Prevent yn cwblhau’r VAF.

Mae’n darparu modd i asesu’r hyglwyfderau a allai fod gan unigolyn i radicaleiddio, nid y risg na’r bygythiad y gallant ei chyflwyno.

Felly mae’n ddogfen bwysig trwy gydol y broses Channel; i ddechrau, mae’n llywio’r penderfyniad ynghylch a yw atgyfeiriad yn addas ar gyfer Channel. Ac yn ddiweddarach, dyma’r sail ar gyfer gwneud penderfyniadau ar ba fath o gymorth y gellid ei gynnig i unigolyn.

Gwyliwch fideo sy’n rhoi awgrymiadau ar y dull gorau o fynd ati i gwblhau’r asesiad hwnnw os:

Rydych chi’n gyfrifol am gwblhau’r ffurflen neu gofynnwyd i chi fewnbynnu’r wybodaeth ar gyfer y ffurflen honno ac eisiau gwybod sut mae’n cael ei defnyddio

FIDEO: Y FFRAMWAITH ASESU HYGLWYFDER
Gwasgwch chwarae

Y PANEL

 ‘r VAF cychwynnol wedi’i gwblhau, mae popeth yn ei le i symud achos trwodd i gyfarfod Panel Channel i drafod beth yw’r risg, a pha gymorth fyddai’n briodol.

Cynhelir cyfarfodydd Panel Channel yn fisol, o leiaf, yn ôl cynllun treigl 12 mis. Ar gyfartaledd, mae 8-12 o bartneriaid yn mynychu.

Gellir canslo cyfarfodydd os nad oes unrhyw achosion yn cael eu hystyried ar hyn o bryd neu os na dderbynnir unrhyw atgyfeiriadau yn ystod y mis hwnnw.

Fodd bynnag, pan deimlir bod angen cymorth cyn y panel nesaf, dylid sefydlu Panel ad hoc i wneud penderfyniad a chytuno ar becyn cymorth. Gellir trafod yr achos ymhellach yn y Panel llawn nesaf.

ROLAU A CHYFRIFOLDEBAU

In sites that have one, Mae gan Gadeirydd Channel yrAwdurdod Lleol nifer o dasgau a chyfrifoldebau cyn, yn ystod, ac ar ôl cyfarfod Panel Channel.

Mae Cadeirydd y Panel yn gyfrifol am redeg y cyfarfodydd eu hunain.

Ac mae Goruchwyliwr y Channel yn adolygu penderfyniadau’r LACC ymhob cam yn y broses.

ROLAU SWYDDI:

The Local Authority Channel Co-ordinator (The LACC)

Cydlynydd Channel yr Awdurdod Lleol (Yr LACC)

Cyffredinol:
• Cynnal Rhestr Aelodaeth a Manylion Cyswllt y Panel
• Rhannu rhestr ag Aelodau’r Panel

Atgyfeiriadau cymeradwy:
• Pan fo’n briodol, cael caniatâd ar gyfer casglu gwybodaeth
• Cyfiawnhau’r defnydd o eithriad os oes angen
• Cysylltu â’r holl asiantaethau partner perthnasol i gael/rhoi gwybodaeth
• Cwblhewch y Fframwaith Asesu Hyglwyfder

Cyfarfod Cyn-banel:
• Cwblhau’r VAF cychwynnol
• Sefydlu’r cyfarfod
• Sicrhau bod partneriaid perthnasol yn cael eu gwahodd a’u bod yn mynychu
• Dosbarthu papurau
• Darparu gwybodaeth gefndirol i’r panel ar atgyfeiriad newydd

Yn ystod Cyfarfod y Panel:
• Cofnodi gweithredoedd a chofnodion
• Monitro cynnydd ar gamau gweithredu

Cyfarfod Ôl-banel (ymyriadau):
• Goruchwylio’r cymorth a gynigir i’r unigolyn a monitro cynnydd
• Goruchwylio a chydlynu’r Cynllun Cymorth
• Rheoli cysylltiadau â phartneriaid eraill
• Briffio Darparwr yr Ymyrraeth, lle bo hynny’n briodol
• Derbyn diweddariadau gan bartneriaid sy’n darparu cymorth
• Darparu diweddariadau i’r Panel Channel
• Adolygiad chwe misol o gynnydd
• Diweddaru’r VAF yn unol â hynny
• Hysbysu’r Panel os yw unigolyn yn ymadael â’r broses

Goruchwyliwr Channel (ar gael mewn safleoedd â LACC):

Rôl y goruchwyliwr yw adolygu penderfyniadau’r LACC ym mhob cam yn y broses.

Mae hyn yn rhoi sicrwydd i’r LACC a’u goruchwyliwr fod y wybodaeth yn cefnogi’r penderfyniad a wnaed.

Mae’r goruchwyliwr yn allgofnodi’r penderfyniad a chofnodir hyn ar CMIS.

Heddlu Prevent
Sylwer: Bydd cynrychiolwyr yr Awdurdod Lleol yn cefnogi rhai o’r meysydd isod, gan ddibynnu ar ofynion/strwythur lleol.

Cyffredinol:
· Cynnal Rhestr Aelodaeth y Panel a Manylion Cyswllt
· Rhannu’r rhestr gydag Aelodau’r Panel

Atgyfeiriadau cymeradwy:
· Pan yw’n briodol, cael cysyniad i gasglu gwybodaeth
· Cyfiawnhau’r defnydd o eithriad os oes angen
· Cysylltu â’r holl asiantaethau partner perthnasol i gael gwybodaeth
· Cwblhau’r Fframwaith Asesu Hyglwyfder

Cyfarfod Cyn Panel:
· Cwblhau’r VAF cychwynnol
· Trefnu’r cyfarfod
· Sicrhau bod partneriaid perthnasol yn cael eu gwahodd a’u bod yn mynychu
· Dosbarthu papurau
· Darparu gwybodaeth gefndirol i’r panel ar atgyfeiriad newydd

Yn ystod Cyfarfod y Panel:
· Cofnodi gweithredoedd a chofnodion
· Monitro cynnydd ar gamau gweithredu

Cadeirydd y Panel Channel:

Dylai’r LACC briffio’r Cadeirydd yn llawn ar bob atgyfeiriad a drafodir yn y Panel fel y gallant asesu pob agwedd ar yr achos yn fanwl a chytuno ar y cynllun cymorth mwyaf effeithiol.

Cyfrifoldebau:

• Goruchwylio yr holl achosion Channel yn eu hardal
• Sicrhau bod y cynrychiolwyr priodol yn cael eu gwahodd i bob cyfarfod fel aelodau’r Panel
• Sefydlu perthnasoedd effeithiol ar draws asiantaethau statudol i sicrhau cydweithrediad effeithiol dros rannu gwybodaeth a phresenoldeb mewn cyfarfodydd Panel
• Sefydlu’r cynllun cymorth priodol ar gyfer unigolion a nodwyd trwy ddefnyddio arbenigedd y panel
• Sicrhau bod risgiau unigolion sy’n cael eu tynnu i derfysgaeth yn cael eu nodi a’u cyfeirio at yr asiantaethau priodol ar gyfer gweithredu;
• Sicrhau bod cynllun cymorth effeithiol yn cael ei roi ar waith, ac y ceisir caniatâd gan yr unigolyn cyn i’r cynllun hwnnw gael ei roi ar waith; a
• Sicrhau bod unigolion a/neu sefydliadau ar y Panel yn cyflawni eu helfennau nhw o’r cynllun cymorth fel bod pecyn cymorth effeithiol yn cael ei ddarparu.

FIDEO CADEIRYDD CHANNEL
Gwasgwch chwarae i wylio cyfweliad gyda Chadeiryddion Channel yn sôn am eu rôl

Y PANEL SY’N BRESENNOL

Os yw atgyfeiriad yn cael ei symud ymlaen i gyfarfod panel, mae 8-10 o bartneriaid allweddol y byddech yn disgwyl eu gweld o gwmpas y bwrdd.

Sylwch, bydd galw ar wahanol bartneriaid i fynychu dim ond os ydynt yn berthnasol i’r unigolyn(ion) sy’n cael ei/eu trafod.

Sgroliwch drwy’r bobl isod a chliciwch ar unrhyw un i ddeall pam y gallent fod o ddefnydd wrth drafod achos unigolyn hyglwyf.

Cadeirydd Channel yr Awdurdod Lleol Mae gan y Cadeirydd oruchwyliaeth aryr holl achosion Channel yn eu hardal ac mae pob un yn helpu i sefydlu’r cynllun cymorth priodol ar gyfer unigolion a nodwyd trwy ddefnyddio arbenigedd y panel.

Maent hefyd yn sicrhau bod unigolion a/neu sefydliadau ar y panel yn cyflawni eu elfennau nhw o’r cynllun cymorth fel bod pecyn cymorth effeithiol yn cael ei ddarparu.

Cydlynydd yr Awdurdod Lleol Mae eu presenoldeb yn orfodol gan eu bod yn rhedeg ac yn berchen ar y broses Channel yn yr Awdurdod Lleol.

Byddant wedi cwblhau’r modelau Asesu Hyglwyfder perthnasol, a byddant wedi rhannu yr holl wybodaeth berthnasol am yr achos â ‘r rhai sy’n bresennol cyn y cyfarfod.

Byddant yn goruchwylio unrhyw becynnau cymorth dilynol.

Ymarferydd Heddlu Channel Bydd swyddogion Prevent yn bresennol bob amser yn y cyfarfodydd. Mae‘r heddlu yn berchen ar unrhyw berygl o derfysgaeth ac felly mae angen eu cynnwys ym mhob cam o bob achos. Mae’r heddlu yn dod â chyfoeth o brofiad i ddeall a lliniaru lefel y risg y gall rhywun ei wynebu, neu yn wir y risg y gallant ei chyflwyno iddyn nhw eu hunain neu i’r gymuned.
Arweinydd Prevent yr Awdurdod Lleol Bydd gan yr Arweinydd Prevent berthnasoedd ar draws y sector, a bydd ganddo ddealltwriaeth o ymyriadau llwyddiannus ledled y DU.

Felly, gallant ddod â rhywfaint o arweiniad meddwl ar bwy sydd fwyaf addas i ddarparu cymorth, a rhai syniadau newydd ar sut olwg allai fod arno.

GIG Gall gwaith sy’n anelu at asesu neu fynd i’r afael ag unrhyw faterion iechyd corfforol neu iechyd meddwl fod yn allweddol.

Weithiau gall radicaleiddio rhywun gael ei waethygu gan gyflyrau iechyd meddwl, neu hyd yn oed achosi dirywiad yn eu hiechyd meddwl.

Er enghraifft, mewn rhai achosion o ymddygiad lledrithiol, paranoia neu obsesiwn ar bwnc, gallai rheoli meddyginiaeth fod yn gam cyntaf hanfodol wrth fynd i’r afael â risg yr unigolyn.

Gweithwyr Cymdeithasol Mae gweithwyr cymdeithasol yn grŵp sy’n debygol iawn o weld arwyddion o radicaleiddiounigolyn. Mae achosion lle mae’r unigolyn hyglwyf yn profi eu syniadau newydd gyda rhywun fel eu gweithiwr cymdeithasol – lle mae perthynas barchus o ymddiriedaeth.

Trwy natur eu gwaith, mae gweithwyr cymdeithasol yn aml yn rhan o ddarlun ehangach o’r unigolyn sydd mewn perygl nag asiantaethau partner eraill.

Ysgolion, Colegau Addysg Bellach a Phrifysgolion Pan yw plant neu bobl ifanc mewn perygl o radicaleiddio, mae eu sefydliad addysgol bron bob amser yn chwarae rhan wrth ddarparu cymorth i’r unigolyn hwnnw.

Gallai hyn amrywio o helpu i ail-integreiddio neu gymdeithasu’r unigolyn, i ddefnyddio staff perthnasol i herio a thrafod credoau gwleidyddol, hanesyddol neu grefyddol.

Gwasanaethau Troseddu Ieuenctid Byddai hyn yn berthnasol lle mae’r unigolyn sydd mewn perygl wedi bod yn gysylltiedig â throseddu nad yw’n gysylltiedig â therfysgaeth, lle mae risg o radicaleiddio efallai wedi tyfu o fod yn agored i radicaleiddwyr neu ddeunydd eithafol.

Weithiau mae gan YOS fynediad at becynnau cymorth nad ydynt ar gael i bobl nad ydynt yn droseddwyr, ac efallai y byddant hefyd yn gallu rhoi rhywfaint o fewnwelediad gwerthfawr i’r person hwnnw ar gyfer gweddill y panel.

Cynrychiolwyr gwasanaethau Plant ac Oedolion Representatives of children’s and adult services will be able to ensure that any support for the vulnerable individual is aligned to their other existing care packages.

The role may differ across different Local Authorities, but they would likely have good knowledge of local support initiatives and mechanisms, such as statutory support, support through charities, and other diversionary activities such as sports or youth clubs

Rheolwyr Diogelu Awdurdodau Lleol (oedolion a/neu blant) Mae’r rheolwyr hyn yn gweithio o fewn yr Awdurdod Lleol ac yn cydlynu gwasanaethau diogelu.

Gallai’r rôl fod yn wahanol ar draws Awdurdodau Lleol gwahanol, ond mae’n debygol y byddai ganddynt wybodaeth dda am fentrau a mecanweithiau cymorth lleol, megis cymorth statudol; elusennau; a gweithgareddau gwyro eraill megis clybiau chwaraeon neu glybiau ieuenctid.

Timau Teuluoedd Cythryblus Awdurdodau Lleol Mae gan rai Awdurdodau Lleol dîm Teuluoedd Cythryblus i ddarparu ymyrraeth wedi’i thargedu ar gyfer teuluoedd â phroblemau lluosog, gan gynnwys troseddu, ymddygiad gwrthgymdeithasol, triwantiaeth, diweithdra, problemau iechyd meddwl a cham-drin domestig.

Efallai fod yr unigolyn sydd mewn perygl o radicaleiddio yn cael gofal trwy’r rhaglen hon, neu y gall y cynrychiolydd ymgorffori rhai o’u pecynnau cymorthpresennol i weithio yma.

Mewnfudo a Llu Ffiniau’r Swyddfa Gartref Efallai fod yr unigolyn hyglwyf wedi bod yn cael, neu’n cael ei brosesu gan Mewnfudo’r DU neu Llu’r Ffiniau – efallai bod ganddynt fisa dros dro, neu wedi hawlio lloches.

Maent yn annhebygol o allu cynnig unrhyw fewnbwn ar ddarpariaeth cymorth. Yn hytrach, efallai fod gan yr unigolion hyn wybodaeth ddefnyddiol am yr unigolyn i ddarparu mwy o gyd-destun, neu efallai eu bod wedi gwneud eu hatgyfeiriad at Channel eu hunain.

Tai Yn aml gall amgylchedd unigolyn gyfrannu at euhyglwyfder. Er enghraifft, yn achos rhywun sy’n agos at radicalisydd hysbys, efallai y byddai’n ddefnyddiol eu symud yn gorfforol felly mae eu hamser a dreulir yng nghwmni’r unigolyn hwnnw yn fwy cyfyngedig.
Cynrychiolydd Cyngor Dosbarth Awdurdod Lleol Mewn awdurdodau dwy haen, gall cynrychiolwyr Dosbarth yn ogystal â chynrychiolwyr y Sir fynychu.
Cynrychiolydd Sector Gwirfoddol Cymunedol

 

Mae rhai Paneli Channel yn defnyddio prosiectau’r sector cymunedol neu wirfoddol yn eu pecynnau cymorth, felly yn aml mae’n ddefnyddiol cael cynrychiolwyr o’r sefydliadau hynny’n bresennol i drafod y rôl y gallant ei chwarae wrth gynnig a chynnal cymorth.

Efallai hefyd y bydd atgyfeiriadau yn dod o’r sefydliadau hyn i mewn i’r broses Channel, felly efallai y bydd eu presenoldeb yn briodol i drafod y pryder yn fanylach.

Carchardai a Phrawf Mewn rhai achosion, gall carcharu ddarparu lle cryno i radicaleiddwyr weithredu, lle gall hyglwyfderau rhai troseddwyr gael eu cynyddu hefyd.

A gall y carchardai eu hunain ddarparu cymorth ardderchog – mannau diogel, gweithgareddau gwrthdyniadol, a mynediad i gynghorwyr neu ffigurau crefyddol.

Wrth i garcharorion basio “drwy’r giât", gall eu risg o radicaleiddio gynyddu. Gall swyddogion prawf weld newidiadau mewn ymddygiad a allai achosi pryder iddynt, ond maent hefyd mewn sefyllfa i siarad a goruchwylio cymorth i’r unigolyn hyglwyf hwnnw.

 

Darparwr Ymyrraeth Gall cymorth i’r rhai hynny sy’n agored i grwpiau, achosion neu ideoleg eithafol ddefnyddio trafodaethau gyda’r rhai hynny sydd â’r gallu i herio’r farn y mae’r unigolyn sy’n hyglwyf yn ei mabwysiadu.

Felly gall darparwyr ymyrraeth o’r fath fynychu cyfarfodydd Panel er mwyn diweddaru’r Panel ar eu cynnydd ag achosion sy’n bodoli eisoes.

Y BROSES

Er mwyn rhoi syniad i chi o sut mae Panel yn rhedeg, cawsom fynediad i Dîm yr Awdurdod Lleol yn Brighton a Hove.

Cliciwch barhau i wylio fideo fer sy’n dangos sut mae’r tîm hwnnw’n gweithio i sicrhau bod eu cyfarfodydd mor gynhyrchiol â phosib.

Y BROSES I GAEL CYDSYNIAD AM GYMORTH

Os bydd y panel yn penderfynu cynnig cymorth i unigolyn bydd arnynt angen eu caniatâd.

Gwyliwch fideo fer gyda chydweithwyr yn rhoi cyngor ar y ffordd orau i gael cydsyniad gan unigolion:

YMYRIADAU

Yn fras, gellir nodi cymorth yn dri math:

Cysyniadol:
Trafodaethau diwinyddol a/neu ideolegol
(cliciwch am ragor o wybodaeth)
Ymarferol:
Hyfforddiant neu gyrsiau i wella sgiliau, gwybodaeth neu ymddygiad, neu gyfleoedd cyflogaeth.
Materol:
Fel arfer mesurau untro yn amrywio o gostau cludiant i fynychu cwrs i ailgartrefu.

SGRÎN 26: A

DARPARWYR YMYRIADAU

Pan fydd angen cymorth mwy cyffredinol, gellir canfod hwn gan weithwyr proffesiynol lleol megis athrawon, neu arweinwyr cymunedol megis Imamiaid.

Fodd bynnag, mae adegau – yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Lleol – lle mae angen arbenigedd dyfnach, efallai i ddadansoddi a herio ideoleg benodol.

Yn yr achosion hyn, rhaid defnyddio Darparwyr Ymyrraeth a gymeradwyir gan y Swyddfa Gartref, gyda diweddariadau rheolaidd a ddarperir i’r Heddlu. Os codir pryderon newydd gan Ddarparwyr Ymyrraeth ynglŷn â’r risg a achosir gan unigolion, bydd yr heddlu yn gwneud asesiad pellach o’r unigolyn, ac yn hysbysu’r panel.

FIDEO DARPARWR YMYRRAETH
Gwasgwch chwarae

YMADAEL

Bydd unigolyn yn ymadael â Channel os:
• Yn dilyn cymorth, mae’r Panel yn cytuno bod yr hyglwyfder wedi’i leihau’n ddigonol
• Darparwyd cymorth ond nid oes unrhyw bosibilrwydd rhesymol bod newid yn yr hyglwyfder yn debygol
• Mae’r unigolyn yn tynnu’n ôl o’r broses
• Lle mae’r heddlu’n penderfynu nad ydynt bellach yn addas ar gyfer Channel oherwydd y risg gynyddol maent yn ei chyflwyno.

Pan fydd unigolyn yn ymadael â Channel ar unrhyw adeg yn ystod y broses:
• Rhaid hysbysu’r heddlu
• Rhaid diweddaru’r VAF
• Dylid ystyried atgyfeiriad at asiantaeth arall am gymorth os yw’n briodol

Os atgyfeirir unigolyn yn ôl i’r broses Channel ar ôl deuddeg mis, dylid eu trin fel atgyfeiriad newydd a mynd trwy bob cam o’r broses.

CRYNODEB

Diolch am gymryd rhan yn yr hyfforddiant hwn.

Erbyn hyn, dylai fod gennych ddealltwriaeth dda o amcanion Channel; sut mae’r rhaglen wedi’i strwythuro; a sut mae achosion a gyflwynir iddo’n cael eu datblygu.